Voorwaarden

Artikel 1: Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen TAP MAAR VERHUUR, gevestigd te Leek, hierna te noemen TAP MAAR VERHUUR en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: Kredietwaardigheid.
Elke met TAP MAAR VERHUUR aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat TAP MAAR VERHUUR van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat TAP MAAR VERHUUR zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van TAP MAAR VERHUUR binden de laatste niet, voor zover ze door TAP MAAR VERHUUR niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5: Levering en terugbezorging.
5-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij TAP MAAR VERHUUR op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan TAP MAAR VERHUUR terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen, dat TAP MAAR VRTHUUR zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan TAP MAAR VERHUUR een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van TAP MAAR VERHUUR op verdere schadevergoeding.

Artikel 6: Leveringstermijn.
Indien TAP MAAR VERHUUR zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal TAP MAAR VERHUUR er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden.

Artikel 7: Annuleren.
Annulering van een overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TAP MAAR VERHUUR. TAP MAAR VERHUUR kan de opdrachtgever voor annulering een vergoeding in rekening brengen, welke hij op verzoek van de opdrachtgever aan hem kenbaar zal maken.
 
Artikel 8: Personeel van TAP MAAR VERHUUR.
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen
gebruik maakt van de diensten van werknemers van TAP MAAR VERHUUR, worden deze werknemers
geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder
verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover TAP MAAR VERHUUR
aansprakelijk.

Artikel 9: Controle op goede staat van de goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij
aflevering van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
c. TAP MAAR VERHUUR ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en TAP MAAR VERHUUR te vrijwaren.
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming
van TAP MAAR VERHUUR te doen geschieden.

Artikel 11: Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 12: Waarborgsom.
12-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan TAP MAAR VERHUUR een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
12-2 TAP MAAR VERHUUR behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel "Opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld.
12-3 TAP MAAR VERHUUR is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens TAP MAAR VERHUUR heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 13: Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 14: Schade en gebreken.
14-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan TAP MAAR VERHUUR te melden. Zonder toestemming van TAP MAAR VERHUUR mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
14-2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal TAP MAAR VERHUUR slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
14-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland of anderzins buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
14-4 TAP MAAR VERHUUR is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
14-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 15: Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is TAP MAAR VERHUUR niet aansprakelijk. Huurder zal TAP MAAR VERHUUR ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 16: Mededelingsverplichtingen huurder.
16-1 Huurder dient TAP MAAR VERHUUR onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van TAP MAAR VERHUUR dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
16-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17: Opzegging/ontbinding.
17-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij TAP MAAR VERHUUR, in partijen zijn overeengekomen, dat TAP MAAR VERHUUR bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
17-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het versterkt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van TAP MAAR VERHUUR worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is TAP MAAR VERHUUR gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
17-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is TAP MAAR VERHUUR bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
17-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is TAP MAAR VERHUUR gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding, als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van TAP MAAR VERHUUR op verdere schadevergoeding.

Artikel 18: Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan TAP MAAR VERHUUR terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan TAP MAAR VERHUUR een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19: Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken - ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt - zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 20: Retentierecht.
Wanneer TAP MAAR VERHUUR goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zicht te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 21: Betaling.
21-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 TAP MAAR VERHUUR is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
21-3 TAP MAAR VERHUUR is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 8 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21-5 Uit het enkele feit dat TAP MAAR VERHUUR zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22: Toepasselijk recht.
Op alle door TAP MAAR VERHUUR gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23: Geschillen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van TAP MAAR VERHUUR, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.


Huurvoorwaarden

Al onze prijzen zijn van drukfouten en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 
De prijzen zijn exclusief en inclusief BTW vermeld.

De prijzen gelden per stuk per dag, behalve wanneer er schriftelijk anders is overeengekomen.
 
De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren.

Tellingen zijn bindend. Klachten van de huurder moeten het verval van het recht te reclameren op de afhaal/bezorg dag mee delen aan de verhuurder. Vanaf moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

Defecte of beschadigde goederen worden de huurder in rekening gebracht.

De spullen mogen niet worden blootgesteld aan onjuiste weersinvloeden, sommige materialen mogen bijvoorbeeld beslist niet nat worden.

 De goederen worden schoon en in passende verpakking afgeleverd en worden op dezelfde manier opgehaald/teruggebracht. Indien u er voor kiest goederen vuil te retourneren, dient u dit aan te geven bij de bestelling. Er zal dan een meerprijs in rekening gebracht worden.

 Het risico van de goederen ligt gedurende de gehele huurperiode totdat de goederen weer in ons bezit zijn, bij de huurder. TAP MAAR VERHUUR stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk bij schade of letsel.
 
Wij behouden ons het recht voor om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig rijbewijs, legitimatiebewijs of paspoort.

Voor de huur van bepaalde goederen kunnen wij om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag komen te staan.

Bij reservering van de goederen is er sprake van huurovereenkomst. Annulering van de huurovereenkomst moet tijdig worden doorgegeven, anders worden er kosten in rekening gebracht.

 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

 Betalingen op rekening dienen binnen 8 dagen te geschieden, na deze termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.


Bezorgen:

Indien de goederen worden aangeleverd in kratten, op rolcontainers of op pallets blijft deze emballage op het afleveradres staan. Bij het ophalen van de goederen dient alles weer transportklaar te staan, zoals u de goederen van ons ontvangen heeft, op dezelfde locatie als waar de goederen zijn afgeleverd.

Eventuele wachttijden worden op nacalculatie in rekening gebracht.

Zodra niet alle goederen transportklaar staan en wij op een later moment de resterende goederen dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht.

De goederen worden op de begane grond afgeleverd, mits er geen trappen of andere obstakels in de weg staan, direct achter de eerste drempel op een vrije laad- c.q. loslocatie.

De aflever- c.q. ophaallocatie dient zich te bevinden op een verharde ondergrond (asfalt, bestraat of rijplaten.) Dit geldt tevens voor de aanrijdroute.

De afstand tussen de aflever- c.q. ophaallocatie en ons transportmiddel mag maximaal 10 meter bedragen.

U dient rekening te houden met de bereikbaarheid van onze transportmiddelen.

Indien er afwijkingen zijn met betrekking tot bovenstaande, dienen hierover vooraf afspraken te worden gemaakt, voor het aangaan van de huurovereenkomst. Dit dient u schriftelijk bij ons aan te geven. Dit om te voorkomen dat wij achteraf genoodzaakt zijn de extra gemaakte kosten in rekening te moeten brengen.